Scroll Top

Политика за поверителност

1. Въведение

В настоящата Политика за Поверителност обясняваме как събираме, използваме и защитаваме личната информация, която ни предоставяте при регистрация в нашата система за управление и използване на Уебсайта, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Сноууонс осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

2. Съгласие и Обработка на Лични Данни

С регистрация в нашата система и използване на Уебсайта, вие изразявате своето изрично съгласие с настоящата Политика за Поверителност и обработката на вашите лични данни в съответствие с нея.

3. Видове Лични Данни, Които Събираме

Личните данни, които можем да съберем при регистрация в системата и използване на Уебсайта, включват, но не се ограничават до:

Име и фамилия;

Имейл адрес;

Потребителско име и парола;

Контактна информация;

Допълнителна информация, която решите да предоставите доброволно.

4. Цели на Обработка на Лични Данни

4.1. Личните данни се обработват за следните цели:

Предоставяне на достъп и управление на вашата регистрация;

Изпращане на важна информация, свързана с вашата регистрация и използването на Уебсайта;

Подобряване на нашите услуги и Уебсайт;

Предоставяне на персонализирано съдържание и реклами;

Провеждане на статистически анализи и изследвания за целите на подобряване на Уебсайта.

5. Права на Субектите на Лични Данни

В съответствие с GDPR, вие имате права, свързани с обработката на вашите лични данни, включително право на достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработката. За повече информация относно вашите права, моля, свържете се с нас на contactus@snowwons.eu

6. Срок на Съхранение на Лични Данни

Вашите лични данни се съхраняват в съответствие с приложимите закони и регулации и се запазват колкото е необходимо за целите, за които са били събрани.

7. Защита на Лични Данни

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу неправомерен достъп, загуба, разкриване или унищожение.

8. Промени в Политиката за Поверителност

Настоящата Политика за Поверителност може да бъде актуализирана периодично. Всяка актуализация ще бъде публикувана на Уебсайта.

9. Контакти за Въпроси

За въпроси, свързани с тази Политика за Поверителност или с обработката на вашите лични данни, моля, свържете се с нас на contactus@snowwons.eu

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон 02 915 3 518 Интернет страница www.cpdp.bg